Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORD-TUSTNA OG LEIRA VASSVERK SA

§1 Selskapsform

Nord-Tustna og Leira Vassverk SA er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Vassverket har sitt forretningskontor i Aure kommune. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

 §2 Formål

Vassverket har til formål å skaffe vann av god hygienisk kvalitet til husholdning, offentlig forbruk, næringsvirksomhet, brannslokking og hyttefelt og campingplasser. Hyttefelt og campingplasser vil ha en (lavere) prioritet så langt det er forsvarlig innenfor vassverkets kapasitet.

 §3 Medlemmer

Som medlemmer kan opptas alle eiere av eiendommer innen vassverkets naturlige geografiske forsyningsområde. Eventuell tvist om vassverkets forsyningsområde skal avgjøres av Møre og Romsdal fylkeskomme.

Den som ønsker å bli medlem, skal søke vassverket om slikt medlemskap. Søknaden med nødvendige opplysninger skal sendes til vassverkets styre.

Som medlem i vassverket godkjenner og forplikter en seg til å overholde vassverkets vedtekter og de vedtak som er gjort i medhold av disse.

§4 Andeler og gebyrer

Vassverkets satser for årsgebyr og størrelsen på andelsinnskuddet fastsettes av lagets årsmøte, og skal gjøres i henhold til ”Forskrifter om vannforsyning og drikkevann” av 1. Januar 1995. Årsgebyr og andeler fordeles på medlemmene slik at de i størst mulig utstrekning gir uttrykk for hva det koster vassverket å betjene det enkelte medlem og bruker, og skal ikke knyttes til noen bestemt del av vassverkets kostnader.

Lagets andelshavere betaler ikke annen medlemskontingent enn årsgebyret.

Særskilt tilkoplingsgebyr skal ikke betales, men nye medlemmer skal ha betalt sin andel før tilkopling. Betaling av andel skal ikke referere seg direkte til anleggsutgiftene, men ved ekstraordinært kostnadskrevende utbygging kan det kreves et anleggsbidrag.

Næringsvirksomhet som industri, reiselivsbedrifter m.m. kan etter søknad få innvilget bruk av vannmåler. Vannmåler monteres av vassverket. Kostnader ved innkjøp av vannmåler belastes medlemmet.

Når andelen er betalt, og kontrakt er underskrevet i to eksemplarer av søker og lagets styreleder, utsteder vassverket andelsbevis. Søker forplikter seg i å gjøre seg kjent med lagets vedtekter. Medlemmenes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til medlemmets betalte andels pålydende. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes.

 §5 Medlemmenes retter og plikter

Medlemmene har rett til for lagers regning å få lagt ledning fram til et punkt 15 meter fra eiendommens bygning. Stikkledning fra dette punktet bekostes og vedlikeholdes av medlemmet.

All tilkopling til vassverkets ledningsnett skal varsles til vassverkets styre. Arbeidet med tilkopling kan ikke begynne før det er godkjent av styret.

Alle endringer som kan berøre Vassverkets ledningsnett skal varsles, og påses at det ikke svekker lagets ledningsnett med tanke på frostbeskyttelse og tilkomst for inspeksjon og vedlikehold.

Et medlem plikter å la vassverket, eller et annet medlem legge ledninger over sin eiendom. Ledningen skal så langt råd er, legges der eieren anviser. Grøften skal lukkes forsvarlig, og på dyrket mark skal det gjødsles og eventuelt tilsåes. Påviselig skade skal erstattes.

I de tilfeller hvor ledningen må krysse sjø, kan medlemmer pålegges å bekoste montering av vannmåler på landsiden.

§6 Straffebestemmelser

Medlem som overtrer vedtektene, eller vedtak gjort i medhold til disse, straffes første gang med styrets advarsel. Ved annen gangs overtredelse forfaller eventuell rest på gebyr til innbetaling. Dessuten kan styret ved annen gangs overtredelse, eller senere, ekskludere vedkommende med tap av medlemsrettigheter i vassverket. Hvis et medlem har påført vassverket skade ved sin handling, skal utbedringskostnad dekkes av skade-utøver.

Styrets vedtak om tap av medlemsrettigheter kan ankes inn for første årsmøte til endelig avgjørelse.

Dersom et medlem ikke betaler årsavgiften til rett tid, kan styret gjøre vedtak om at vannet skal avstenges. Vedkommende medlem skal først varsles om dette, og gis en rimelig tid til å ordne sitt mellomværende med vassverket på.

 §7 Uttredelse

I tilfelle et medlem selger sin eiendom, går medlemskapet over på den nye eieren som overtar tidligere eiers rettigheter og plikter i vassverket. Krav på forfalte gebyrer skal være betalt før ny eier overtar eiendommen. Slikt krav skal etter disse vedtektene ha samme panterett som skatt på fast eiendom, og kan inndrives på samme måte.

Ved annen form for utmelding skal andelsinnskottet ikke tilbakebetales.

§8 Styret

Vassverket skal ledes av et styre på 5 personer. Styret skal ha 3 varamedlemmer rangert i rekkefølge. Disse personene skal være medlemmer i vassverket, og velges på årsmøtet.

Styremedlemmene og varamedlemmene blir valgt for 2 år fra årsmøtedato. Årsmøtet velger styrelederen blant styremedlemmene for 1 år. Første gang velges to av styremedlemmene for 1 år.

Styret velger selv stedfortreder for leder, og en person til å føre møtebok.

Styret er vedtaksført når minst 3 av styrets medlemmer/varamedlemmer er til stede. Varamedlem kalles inn når styremedlem ikke kan møte. Bindende vedtak blir fattet med vanlig flertall. Ved stemmelikhet skal lederens stemme være utslagsgivende.

Det skal føres møtebok som viser hvilke saker som blir behandlet, og alle vedtak som fattes skal protokolleres.

Det blir innkalt til styremøte når lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.

 

I tilfelle vassverket velger å engasjere eller ansette driftsleder, har denne møte- og talerett på styremøtene.

§9 Styrets gjøremål

Styret skal lede vassverkets virksomhet i samsvar med disse vedtektene, og vedtatte reglement og instrukser.

Styret kan ansette, og eventuelt avsette driftsleder og øvrige tjenestemenn, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse.

Styret skal fastsette instruks for forretningsførselen, og sørge for at det blir ført forskriftsmessig regnskap. Revidert regnskap legges fram for årsmøtet.

Styret skal utarbeide driftsinstruks for vassverket.

Styret skal utarbeide, og legge fram for årsmøtet forslag til reglement for beregning og innkreving av vanngebyrer, og størrelsen på disse.

Styret kan meddele prokura. Vassverket forpliktes ved underskrift av lederen og et annet styremedlem.

Styret kan, når det finner det hensiktsmessig, kalle inn til medlemsmøter. Disse medlemsmøtene skal være av rådgivende eller informativ karakter.

§10 Årsmøte

Årsmøtene er vassverkets høyeste myndighet. Årsmøtene ledes av styrets leder. Ordinært holdes årsmøte en gang i året, og senest innen utgangen av juni. Årsmøtene innkalles av styrets leder med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen, i tillegg bør regnskapsutdrag vedlegges.

Ekstraordinært årsmøte holdes når revisor eller en tiendel av medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et klart oppgitt emne.

På årsmøtene har hvert medlem 1 stemme. Til gyldig vedtak kreves, når ikke annet bestemt, at minst alminnelig flertall av de avgitte stemmer er for. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Alle valg skjer skriftlig, såfremt ikke møtet enstemmig gjør vedtak om noe annet.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

 §11 Årsmøtets gjøremål

Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Styrets årsmelding og regnskap.
  2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Valg av styreleder.

Valg av valgkomite med varamedlemmer.

  1. Fastsette reglement for beregning og innkreving av vanngebyrer
  2. Fastsette årlige vanngebyrer og pris for andeler.
  3. Valg av kontroll komite med varamedlemmer.
  4. Ansette revisor.
  5. Innkomne forslag, som må være innkommet til styret minst 1 uke før årsmøtet, eller forslag framsatt av syret.
  6. Nedsetting av arbeidsgrupper eller utvalg.
  7. Forslag til vedtektsendringer.

 §12 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Kontrollkomiteen skal påse at vassverket blir ledet og drevet i overensstemmelse med vedtektene, vedtak i årsmøtene og at det føres et forskriftmessig regnskap. Kontrollkomiteen framsetter for årsmøtet forslag på autorisert revisor som skal føre den løpende revisjon, og utarbeider instruks for denne.

Kontrollkomiteen og revisor kan kreve framlagt alle vassverkets protokoller, korrespondanse og for øvrig kreve alle opplysninger som de måtte finne nødvendige, framlagt av vassverkets tillitsvalgte og tjenestemenn.

Kontrollkomiteens innstilling vedlagt revisjonsberetning skal legges fram for årsmøtet under behandling av årsmelding og regnskap.

§13 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Valgkomiteen framsetter for årsmøtet forslag på hvilke medlemmer som skal velges til de ulike tillitsverv. Valgkomiteen skal på forhånd ta kontakt med de medlemmene som blir foreslått.

 §14 Vassverkets drift

Vassverkets anlegg skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at drifta blir jevn og sikker, og slik at kostnadene blir så lave som mulig. I vassverkets utbygninger skal det benyttes godkjente materialer. Arbeidene skal fortrinnsvis utføres av autorisert personell/entreprenører.

Når det oppstår feil på anlegget skal disse straks søkes rettet. Ved lengre driftsstans som følge av feil på anlegget, skal medlemmene varsles.

Vassverket har rett til å stanse driften for vanlig vedlikehold og ettersyn. Slik driftsstans skal varsles minst 5 dager på forhånd.

I tilfelle vannmangel, eller fare for vannmangel, kan vassverket fatte de vedtak som er nødvendige for å sikre vanntilførselen.

Hytter, camping og annen bebyggelse uten fast bosetting har en lavere prioritet i forhold til drift og vedlikehold enn fast bosetting, offentlig virksomhet og næringsvirksomhet. Boenheter uten godkjent ledningsnett kan ikke forvente bistand i form av istining.

Levering av vann til særlig vannkrevende industri skal godkjennes av styret i vassverket.

 §15 Tvist

Oppstår det tvist om spørsmål som vedtektene ikke tar stilling til, eller hvordan disse vedtektene skal tolkes, eller situasjonen blir slik at vedtektene ikke kan nyttes uten at det oppstår urimelig resultat, skal slike tvister forsøkes løst ved minnelig avtale.

Oppnås ikke enighet skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler.

Nordmøre tingrett er rette verneting.

 §16 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av årsmøtet. Til gyldig vedtak av forslag til endring kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmene. Stemmer kan avgis ved skriftlig fullmakt.

§17 Oppløsning

Forslag til oppløsning av vassverket må være sendt styret senest 1. Juli, og behandles på første årsmøte.

Til gyldig vedtak av forslag om oppløsning kreves at minst halvparten av medlemmene møter, og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke minst halvparten av medlemmene, kan forslaget tas opp til behandling i ekstraordinært årsmøte, og på dette kreves til gyldig vedtak at minst halvparten av de oppmøtte medlemmene stemmer for.

I tilfelle det blir vedtatt å oppløse vassverket, skal det møtet som har gjort vedtak om oppløsning, velge et avviklingsstyre på til sammen 3 medlemmer. Avviklingsstyret skal kreve inn vassverkets tilgodehavende, og betale dets gjeld med ledige likvide midler. Gjenværende midler skal gå til allmennyttige formål innenfor vassverkets forsyningsområde.

 Godkjent i årsmøte 13.06.2013

SØKNAD OM TILKNYTING